آرش کامور

آرش کامور

آرش کامور، (۱۳۵۸) آهنگساز و نوازنده ایرانی کمانچه به عنوان ساز تخصصی وی است. آثار راوی ، اسب و آتش ، سبوی تشنه و سراسر مه نگاهی است به شعر شاعران معاصر، شاعرانی که در اشعار خویش رنگ اجتماع را نهفته دارند.

Music