اپیکور بند

اپیکور بند

حسین ، امیر ، ارمان و اتنا اعضای گروه اپیکور بند هستند. حسین و امیر به عنوان رپر ، ارمان و اتنا به عنوان R&B فعالیت میکنند. همچنین آرمان وظیفه آهنگسازی گروه را بر عهده دارد

Music